Mistři v programování na #hovnokod

JavaScript #694

searchResultItemArray.push(new SearchResultItem(((kwList.GetItem(rsl[i].kwC))[0].kw[rsl[i].kw]),
((kwList.GetItem(rsl[i].kwC))[0].src),i));

HovnoKod,