Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #542

<%
' Set your settings
  strFileURL = "http://www.youtube.com/"
 
' Fetch the file
  Set objXMLHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
 
  objXMLHTTP.open "GET", strFileURL, false
  objXMLHTTP.send()
 
  If objXMLHTTP.Status = 200 Then
	 Response.write(objXMLHTTP.ResponseBody)
  End if
 
  Set objXMLHTTP = Nothing
%>

HovnoKod,